Borçlar Hukuku Ders Notları

Borçlar Hukuku dersine ait kısa ders notlarını PDF dosyası olarak indirebilirsiniz.

Hafta 1: 1borclarhukukuvemedenihukuk

Hafta 2: 2borclarhukukununkonusuvekapsami

Hafta 3: 3borclarhukukutemelilkeler

Hafta 4: 4borclarhukukunailiskinkavramlar

Hafta 5:  5borciliskisindendoganhaklaryukumlulukler

Hafta 6: 6hukukiolayhukukifiilhukukislemkarar

Hafta 7: 7sozlesmeler

Hafta 12: 12borcaaykirilik

Hafta 13: 13sebepsizzenginlesme

…*

Başarılar…


Borçlar Kanununda Geçen Hukuki Terimler için Sözlük

Ardiye: Ambar. Liman ve istasyonlarda ihracat ve ithalat eşyasının muhafaza edildiği açık veya kapalı yerler.

Def’i: Davalının davacının iddiasına karşı ileri sürdüğü maddi ve hukuki sebepler, zamanaşımı def’i, ödemezlik def’i gibi.

Feragat: Vazgeçme.

Fesih: Sona erdirme, dağıtma.

Fiil: Hareket, davranış, eylem ve işlem.

Halef: Birinin yerine geçen.

Halefiyet: haleflik, birinin yerine geçmiş olma.

Hasar: Zarar, ziyan, riziko.

Havale: Bir işi veya bir şeyi başkasına verme.

İbra: Alacaklının alacağından vazgeçmesi.

İfa: Borcun yerine getirilmesi. İhtar: Uyarı, hatırlatma. Alacaklının borçluyu borcunu ifa etmeye davet etmesi.

İhtar: Uyarı, hatırlatma, Alacaklının borçluyu borcunu ifa etmeye davet etmesi

İradi: İsteğe bağlı.

Kefil: Bir kişinin borcunu yerine getirmediği takdirde onun borcunu üstlenen kişi.

Kefalet: Kefil olma durumu.

Misli eşya: Tıpkısı veya benzeri bulunan şeyler.

Muacceliyet: Borcun ifasının istenebileceği an.

Muvazaa: Danışıklı dövüş, hileli, dalavereli.

Müteselsil: Teselsül eden, zincir gibi birbirine bağlı olan. Zincirleme.

Rehin: Para karşılığında gösterilen şey. İpotek.

Rücu: Dönme.

Şerh: Not düşme (özellikle tapu siciline).

Tahsil: Hasıl etme, elde etme.

Tasarruf: Sahip olma, işlem yapma, biriktirme.

Tazminat: Zararın ödenmesi, giderilmesi.

Temerrüt: Borçlunun gecikmesi, borcunu ifa etmemekte direnmesi.

Zilyetlik: Bir taşınır veya taşınmaz malı elinde tutan kişi.


Akit: Sözleşme

Alacağın Temliki: Alacağın Devri

Ariyet: Kullanım Ödüncü

Ayıba Karşı Tekeffül: Ayıptan Sorumluluk

Batıl: Hükümsüz

Cezai Şart: Ceza Koşulu

Hata: Yanılma

Hile: Aldatma

Iztırar Hali: Zorunluluk Hali

İcap: Öneri

İcazet: Onama

İkrah: Korkutma

İlliyet: Nedensellik

Karz: Tüketim Ödüncü

Munzam Zarar: Aşkın Zarar

Mutlak Butlan: Kesin Hükümsüzlük

Müruruzaman: Zamanaşım

Müvekkil: Vekalet Veren

Müzayede: Artırma

Pey Akçesi: Bağlanma Parası

Rızadaki Fesat: İrade Bozukluğu

Sarih: Açık

Semen: Satış Bedeli

Şufa Hakkı: Önalım Hakkı

Taliki Şart: Geciktirici Koşul

Tazmin Etme: Giderim

Tecdit: Yenileme

Tediye: Ödeme

Tellallık Sözleşmesi: Simsarlık Sözleşmesi

Yediemine Tevdi: Güvenilir Kişiye Bırakma

Zımni: Örtülü

(Kaynak: Gözler, K., Hukukun Temel Kavramları, 2020:226)

*